SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
บริการข้อมูล SETSMART
Bookmark and Share
บริการข้อมูล SETSMART

ชมคลิปความรู้ "คัดกรองหุ้นเด่นผ่าน SETSMART"

ข้อตกลงการรับบริการ SETSMART

1) ผู้รับบริการรับรองว่า ผู้รับบริการสมัครรับบริการ SETSMART ตามประเภทผู้รับบริการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างถูกต้อง โดยผู้รับบริการรับทราบข้อสงวนสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในตอนต้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งให้ต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้รับบริการตกลงว่า

  • กรณีรับบริการประเภทบุคคลธรรมดา ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และรับรองว่าจะเป็นบุคคลที่ใช้บริการในส่วนบุคคลของตนเอง (Personal Use) เท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • กรณีรับบริการประเภทนิติบุคคล ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ขององค์กร เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • กรณีรับบริการประเภทบุคคลต่างชาติ ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) หรือขององค์กร (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กราฟิกต่างๆ เสียง การออกแบบหน้าจอบริการ SETSMART การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ SETSMART นี้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ SETSMART ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้รับบริการจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

 

3) เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบริการ SETSMART นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ผู้รับบริการมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้รับบริการตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

 

4) เนื้อหาที่แสดงบนบริการ SETSMART นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้บริการ SETSMART และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ไปใช้ในทุกกรณี

 

5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการ SETSMART นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ SETSMART หรือผู้ใช้บริการอื่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้บริการ SETSMART จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใดๆ และไม่อาจรับรองว่าบริการ SETSMART นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้รับบริการ อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้รับบริการจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใดๆ เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

 

6) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการสำหรับการใช้บริการ SETSMART นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งาน SETSMART ของผู้รับบริการ และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้รับบริการ ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้รับบริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

 

7) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการ SETSMART ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใดๆ แก่ผู้รับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

8) ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้รับบริการละเมิดข้อตกลงการรับบริการ SETSMART ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนบริการ SETSMART นี้ได้ทันทีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบ และไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้รับบริการอันมาจากการระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการเพราะเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงการรับบริการ SETSMART นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่