SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มิทสึงุ ทามาอิ ประธานกรรมการบริษัท
นาย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาง สุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
น.ส. สุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นาย คาซึมาซะ โอชิมา กรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ กรรมการ
นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ริวอิชิ ฮะซึโอะ กรรมการอิสระ
นาย อิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่