SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย มนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ
น.ส. ศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ กรรมการ
นาย วิสุทธิ์ บริบูรณ์ กรรมการ
นาย ธีระ ยีโกบ กรรมการ
นาย ชัยชาญ พลานนท์ กรรมการ
นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่