SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ
นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่