SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BGC - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ
นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง อัมรัตน์ ภูววีรานินทร์ กรรมการ
นาย พลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นาง สุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชาย ศิริวิชยกุล กรรมการอิสระ
นาง ศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่