SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BRI - บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ
นาง ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ กรรมการ
นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ
นาย พีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ
นาย วิจารย์ สิมาฉายา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ดลชัย บุณยะรัตเวช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ทัฬห์ สิริโภคี กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่