SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สุธรรม ส่งศิริ กรรมการ
นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ
นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ
นาย สมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการ
พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่