SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILM - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ
น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อริยะ พนมยงค์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่