SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นาย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย สุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
นาง พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
นาย ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ
นาง ดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่