SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LH - บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย วัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย โชคชัย วลิตวรางค์กูร กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วิทย์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ
นาย อาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ
นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่