SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MGT - บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิทยา อินาลา ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการบริษัท
นาง บุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการ
นาย ชิว ชุน ตี กรรมการ
นาย เทียม หัว เยา กรรมการ
นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่