SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NER - บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ
น.ส. ปาร์ย อรรถพิสาล กรรมการ
นาย รณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เทพกุล พูลลาภ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่