SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง สุวิภา วรรณสาธพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่