SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RAM - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ
นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ
นาย เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ
น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการ
นาย เบนนี่ ลิม กรรมการ
นาย พิชญ สมบูรณสิน กรรมการ
นาย ชุล จู ลี กรรมการ
นาย เอเบล ตัน กรรมการ
ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ
นาย ประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่