SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองประธานกรรมการ
นาย วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ
นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ
นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการอิสระ
นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่