SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SMT - บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย วิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการ
นาย ยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการ
นาย จิตรเกษม งามนิล กรรมการ
นาย กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่