SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SNNP - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ฐากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาย วิเชียร ชัยสถาพร กรรมการ
นาง กิตติยา ชัยสถาพร กรรมการ
นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย วิระ จึงเจริญสุข กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่