SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TFG - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วีระศักดิ์ อึงขจรกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย เพชร นันทวิสัย กรรมการ
น.ส. ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการ
นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการอิสระ
นาย อัสนี ทรัพยวณิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อุดมศักดิ์ นิติมนตรี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่