SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย นิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการ
น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ กรรมการ
นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ
นาย สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
นาง ญาดา พัฑฒฆายน กรรมการ
นาย ประมุข อุณจักร กรรมการ
นาย พิชญ สมบูรณสิน กรรมการ
พลเอก บุญเลิศ จันทราภาส กรรมการอิสระ
นาย ชัยนรินทร์ สายรังษี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่