SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
14/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
5,886
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
55.13%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
25/08/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
8,768
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.99%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 161,439,690 34.38%
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 41,397,656 8.81%
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 26,021,000 5.54%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 18,310,600 3.90%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,017,854 1.92%
กองทุนเปิด บัวหลวงทริกเกอร์ 12-22 8,000,000 1.70%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,236,000 1.54%
นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 6,032,000 1.28%
นาย เลิศชาย กันภัย 6,000,518 1.28%
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,946,100 1.27%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่