SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
25/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
8,719
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
38.35%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
29/04/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
9,678
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
59.86%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 257,314,300 12.87%
น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 202,339,020 10.12%
น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 161,647,900 8.08%
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 155,389,800 7.77%
น.ส. อัมพร มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
น.ส. นิภา มาลีนนท์ 149,780,000 7.49%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 130,014,351 6.50%
นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 58,342,900 2.92%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่