SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BGC - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
09/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
6,830
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
27.33%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
23/11/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
6,972
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
98.43%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 500,218,560 72.03%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,075,405 2.60%
นาย ปริญญา เธียรวร 14,000,000 2.02%
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 6,463,300 0.93%
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,074,800 0.87%
กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 5,535,100 0.80%
นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 4,500,000 0.65%
นาย รักสนิท พรประภา 3,021,500 0.44%
นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 3,001,100 0.43%
น.ส. พรทิพา นุตาคม 2,900,000 0.42%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่