SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CEYE - บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
26/04/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,173
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
30.12%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
04/01/23
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,492
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.99%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 90,147,285 33.39%
นาย ชำนิ ทิพย์มณี 61,675,600 22.84%
น.ส. ปัณดา ปุณโณทก 22,590,030 8.37%
นาย กีรติ สุวรรณแสงโรจน์ 11,663,140 4.32%
น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 3,194,500 1.18%
น.ส. เจนจิรา วลีธรชีพสวัสดิ์ 2,738,800 1.01%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,657,038 0.98%
นาย นฤทธิ์ เนาวรัตน์วัฒนา 2,634,800 0.98%
นาย ศุภณัฐ ลีลาภัทรพันธุ์ 2,300,000 0.85%
นาย พรชัย เลิศมโนกุล 2,211,600 0.82%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่