SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CHAYO - บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
25/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
13,775
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
60.52%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
07/04/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
15,282
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 348,174,079 34.15%
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 42,277,362 4.15%
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 35,366,689 3.47%
น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 34,121,212 3.35%
นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 27,900,000 2.74%
นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 25,838,096 2.53%
นาย สุระ คณิตทวีกุล 19,149,291 1.88%
นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 17,360,550 1.70%
นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 9,323,293 0.91%
น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ 8,233,806 0.81%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่