SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
15/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
11,780
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
71.75%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
09/05/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
11,745
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.97%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ 110,423,966 15.12%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,845,674 6.96%
นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 44,900,000 6.15%
นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 33,213,288 4.55%
นาย ธีระชัย วรัญญูรัตนะ 8,375,000 1.15%
นาย สุรพงศ์ โพธิ์พิชัย 7,790,000 1.07%
นาย สุวัฒน์ จรดล 7,116,468 0.97%
นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ 6,200,000 0.85%
น.ส. อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา 5,792,400 0.79%
นาย มงคล จิรพัฒนกุล 5,500,000 0.75%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่