SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILM - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,267
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
24.68%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
23/08/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,534
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด 203,310,000 40.26%
นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 35,335,320 7.00%
น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,379,320 6.81%
นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,213,420 6.77%
น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 34,069,320 6.75%
นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 23,204,880 4.60%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,280,111 4.02%
นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.65%
นาย ชาย มโนภาส 8,828,000 1.75%
นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 8,308,860 1.65%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่