SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IMH - บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
21/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
3,086
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
30.94%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
21/03/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
3,285
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.75%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ 75,250,000 35.00%
น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 32,134,800 14.95%
นาย เสถียร พรยืนยง 28,800,800 13.40%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,494,623 5.81%
นาง กานดา พรยืนยง 11,199,200 5.21%
MISS VIMALA SGULBOONRASI 6,173,400 2.87%
นาย ธเนศ อังคสกุลเกียรติ 3,150,000 1.47%
นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ 3,000,000 1.40%
นาย ธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา 1,550,000 0.72%
นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 1,450,000 0.67%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่