SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
71,012
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
44.93%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
21/04/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
75,108
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
94.95%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 55.07%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 787,980,031 5.64%
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 460,613,600 3.30%
STATE STREET EUROPE LIMITED 367,499,309 2.63%
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 307,925,658 2.20%
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 307,925,657 2.20%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 203,348,271 1.45%
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 137,776,000 0.99%
ธนาคาร ออมสิน 111,879,722 0.80%
BNY MELLON NOMINEES LIMITED 107,309,677 0.77%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่