SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
8,184
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
18.56%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
06/05/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
9,901
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.91%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,580,401,232 72.81%
UBS AG SINGAPORE BRANCH 179,980,971 8.29%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,470,103 1.50%
นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 23,011,100 1.06%
นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 22,200,000 1.02%
นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 18,608,600 0.86%
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 17,406,300 0.80%
นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 13,300,000 0.61%
นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 9,500,000 0.44%
น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 9,300,000 0.43%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่