SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TACC - บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
7,836
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
66.39%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
26/08/22
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
8,452
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
96.47%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ชัชชวี วัฒนสุข 146,529,825 24.10%
นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 34,579,343 5.69%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,007,933 4.94%
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 18,280,000 3.01%
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 12,763,600 2.10%
นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ 10,500,000 1.73%
นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 10,332,700 1.70%
กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,502,500 1.56%
น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ 9,320,000 1.53%
นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์ 8,933,572 1.47%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่