SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
11/03/22 - 14/03/22 22/04/22 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ประชุมสามัญ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11/03/21 - 12/03/21 23/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 - 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
27/11/20 - 30/11/20 08/01/21 ลดทุน,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องสเปซบาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 ? 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
09/03/20 - 10/03/20 23/04/20 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ประชุมสามัญ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
12/03/19 - 13/03/19 23/04/19 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
30/11/18 - 03/12/18 21/12/18 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องสเปซบาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 ? 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
12/03/18 - 13/03/18 23/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่