SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/20 08:49 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
14/05/20 19:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14/05/20 19:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14/05/20 19:14 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
23/04/20 18:36 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23/04/20 08:59 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไขครั้งที่ 2)
16/04/20 08:14 20 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ AS-W1
03/04/20 08:26 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ AS-W1
02/04/20 12:45 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไข)
31/03/20 12:40 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ AS-W1
05/03/20 08:27 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
02/03/20 17:42 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
25/02/20 17:33 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24/02/20 08:58 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน
24/02/20 08:09 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่