SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/08/22 18:52 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/22 18:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11/08/22 18:51 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
26/07/22 18:44 แจ้งการจัดตั้งกิจการร่วมค้าของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
31/05/22 17:44 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13/05/22 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/22 17:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/22 17:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
22/04/22 17:20 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/03/22 19:10 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564
11/03/22 19:09 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
11/03/22 18:38 การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
18/02/22 18:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
18/02/22 18:25 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18/02/22 18:24 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่