SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 18:16 รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนเมษายน 2565
12/05/22 18:16 รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
12/05/22 17:32 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2565
22/04/22 18:16 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
12/04/22 12:36 รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมีนาคม 2565
28/03/22 17:09 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
23/03/22 17:01 การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ประจำปี 2565
22/03/22 17:13 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BTSGIF
22/03/22 13:29 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 12
11/03/22 17:24 รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
04/03/22 17:23 การกู้ยืมเงินกับบริษัทในเครือของบีทีเอสซี
02/03/22 17:11 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 มกราคม 2565
14/02/22 18:21 แจ้งกำหนดการจ่ายคืนเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 12 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และงดการจ่ายเงินปันผล
14/02/22 18:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
14/02/22 18:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่