SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/08/21 12:37 แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุน BTSGIF ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
30/07/21 17:03 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BTSGIF
29/07/21 13:05 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 11
27/07/21 13:02 ความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าเซนต์หลุยส์ (S4)
14/07/21 12:31 รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมิถุนายน 2564
07/07/21 12:57 รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
07/07/21 12:44 แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลกองทุนประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
29/06/21 17:11 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 พฤษภาคม 2564
16/06/21 17:05 การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดส่งรายงานข้อมูล (Record Date)
14/06/21 12:32 รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนพฤษภาคม 2564
31/05/21 17:35 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 เมษายน 2564
31/05/21 12:36 แจ้งกำหนดการจ่ายคืนเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 11 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และงดการจ่ายเงินปันผล
31/05/21 12:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
31/05/21 12:33 งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
31/05/21 12:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่