SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
27/01/23 07:54 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/01/23 07:55 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
24/01/23 08:19 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
23/01/23 08:32 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
20/01/23 08:31 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
19/01/23 08:13 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
18/01/23 08:52 รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
30/12/22 18:05 แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
14/11/22 17:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/11/22 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14/11/22 17:07 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
20/10/22 17:01 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด
14/09/22 07:48 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างกับ กรมชลประทาน
14/09/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565
01/09/22 17:00 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
15/08/22 18:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่