SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/11/22 08:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)  
11/11/22 08:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/22 08:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09/11/22 07:28 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/10/22 08:15 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/10/22 08:14 แจ้งการลดทุนของบริษัทย่อย
23/09/22 08:52 แจ้งความคืบหน้าการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
23/09/22 08:52 แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม(E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26/08/22 08:09 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องรับทราบการลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
26/08/22 08:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
26/08/22 08:08 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)  
26/08/22 08:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
01/08/22 07:27 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
13/05/22 08:04 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
13/05/22 08:03 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่