SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/11/22 22:02 แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ประจำปี 2566
21/11/22 08:30 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
16/11/22 21:39 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
14/11/22 19:56 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยใหม่
14/11/22 19:32 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
14/11/22 19:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14/11/22 19:32 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/22 07:54 การอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
22/09/22 21:13 นโยบายการบริหารจัดการโครงสร้างธุรกิจและการแบ่งประเภทธุรกิจ
15/08/22 18:48 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
15/08/22 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/08/22 18:46 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก้ไขโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
15/08/22 18:45 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
15/08/22 18:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
01/08/22 08:45 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการนำหุ้นของ บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่