SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TIDLOR - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/11/22 19:11 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
09/11/22 20:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09/11/22 20:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/22 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
23/09/22 17:38 การลาออก การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
10/08/22 20:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10/08/22 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/08/22 20:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/08/22 12:35 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
26/07/22 12:48 รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
25/05/22 08:38 หุ้นเพิ่มทุนของ TIDLOR เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
23/05/22 17:22 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
20/05/22 17:10 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
20/05/22 13:21 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
11/05/22 20:11 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่