ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (BRI)
ทุนเดิม (บาท)                       : 426,325,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 852,650,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 155,200
ทุนใหม่ (บาท)                       : 426,402,600.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 852,805,200
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BRI-WA) จำนวน 155,200
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 155,200 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 8.40
วันใช้สิทธิ                       : 30 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 07 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้