ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 14 พ.ย. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
หมายเหตุ                       :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 15,770.5 ล้านบาท ดังนั้น
กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                       : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 14 พ.ย. 2565
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                       : 0.146
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)                       : 9.395
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)                       : 9.249
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื                       : 28 พ.ย. 2565
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ                      : 24 พ.ย. 2565
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย                       : 13 ธ.ค. 2565
หมายเหตุ                       :
แต่ทั้งนี้ กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 847.8 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 845.0 ล้านบาท
ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุน และขอแจ้งกำหนดการจ่ายคืนเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่ 15 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุน ดังนี้

1. คืนเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.146 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.395 บาท
เหลือหน่วยละ 9.249 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
2. กำหนดจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้