Disclaimer

ข้อตกลงการใช้บริการ Settrade Blog ข้อตกลงในการใช้งาน Settrade Blog (สำหรับผู้ใช้บริการกับเซ็ทเทรด)
1.
เซ็ทเทรดให้บริการ Settrade Blog โดยยกเว้นค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ
2.
เซ็ทเทรดขอสงวนสิทธิในการลงโฆษณา และการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและหน้าจอ การนำเสนอในพื้นที่ของ Settrade Blog ได้
3.
เซ็ทเทรดขอสงวนสิทธิในการนำ Web Blog ของผู้ใช้บริการออกจากระบบออนไลน์ของ Settrade Blog โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
4.
เซ็ทเทรดขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน Web Blog ของผู้ใช้บริการ หากมีการนำพื้นที่ Web Blog ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
5.
เซ็ทเทรดจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ในระบบ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับประกันการสูญหายของข้อมูลได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรทำการสำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอ
6.
เซ็ทเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาข้อมูลและสิทธิในข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาเผยแพร่ใน Settrade Blog ดังนั้นเซ็ทเทรดจึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเสนอ อาทิ การเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสม และเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดูแลให้การนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด
7.
ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาตให้เซ็ทเทรดนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปจัดทำเป็นสารบัญ (Index) เพื่อความ สะดวกของผู้เข้าใช้ Settrade Blog ในการค้นหารายชื่อข้อมูลของผู้ใช้บริการ
8.
ผู้ใช้บริการรับรู้และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ freeware blojsom (freeware ที่รองรับบริการ Settrade Blog)
ข้อตกลงการใช้บริการ Settrade Blog (สำหรับเซ็ทเทรดกับผู้เยี่ยมชม Settrade Blog)
1.
ข้อมูลใน Settrade Blog นี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าของ Blog บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ / หรือมีความถูกต้อง เซ็ทเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาข้อมูลและสิทธิในข้อมูลของเจ้าของ Blog เพื่อนำมาเผยแพร่ใน Settrade Blog อย่างไรก็ตาม เซ็ทเทรดไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎใน Settrade Blog อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยเจ้าของ Blog และ/หรือ เซ็ทเทรดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.
การให้บริการ Settrade Blog นี้มิได้มีจุดประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏบน Settrade Blog ทาง เซ็ทเทรดไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด เซ็ทเทรดจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นใน Settrade Blog นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้เยี่ยมชมควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
3.
เซ็ทเทรด ขอสงวนสิทธิในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นนี้ รวมทั้งรูปแบบของบริการ Settrade Blog ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็น รวมทั้งรูปแบบของบริการ Settrade Blog ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซ็ทเทรด แล้ว
4.
ผู้เยี่ยมชม Settrade Blog รับรู้และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ freeware blojsom (freeware ที่รองรับบริการ Settrade Blog) นี้ด้วย
ข้อตกลงการใช้บริการ Settrade Blog (สำหรับเจ้าของ Blog กับผู้เยี่ยมชม Settrade Blog)
1.
เจ้าของ Blog ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อความเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื่อนำไปขึ้นใน Web Blog นี้ด้วย
2.
ข้อมูลใน Settrade Blog นี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าของ Blog บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ / หรือมีความถูกต้อง เจ้าของ Blog ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎใน Settrade Blog อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยเจ้าของ Blog และ/หรือ เซ็ทเทรดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.
การให้บริการ Settrade Blog นี้มิได้มีจุดประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏบน Settrade Blog ทาง เจ้าของ Blog ไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด เจ้าของ Blog จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นใน Settrade Blog นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้เยี่ยมชมควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
4.
เจ้าของ Blog ขอสงวนสิทธิในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ Blog แล้ว
5.
ผู้เยี่ยมชม Settrade Blog รับรู้และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ freeware blojsom (freeware ที่รองรับบริการ Settrade Blog) นี้ด้วย